Sunnhetsanalyse

Sunnhetsanalysen av korn og frø gir nyttig informasjon for å vurdere om såvaren er brukbar, og om det er behov for soppbekjempelse.

Analysene gjennomføres etter internasjonale standardiserte metoder. Hvilken metode som er aktuell avhenger av planteart, hvilke sykdommer prøven skal undersøkes for, samt hvor i frøet smitten befinner seg.

Frømengden som må undersøkes avhenger av analysemetode og kravet til nøyaktighet som kreves. Analyse av 200 frø er vanlig for mange av sykdommene. På samme måte som for renhets- og spireanalyser er det en viktig forutsetning også for sunnhetsanalyser at prøven som sendes inn representerer et gjennomsnitt av det såvarepartiet den er tatt ifra.

Veiledning om beisebehov

Undersøkelser har vist at det er ulønnsomt å beise/benytte kjemisk soppbekjempelse eller annen behandling (f.eks. termisk behandling) på frisk såvare. Noe sykdomssmitte kan aksepteres uten at det går utover avling og kvalitet. Angrepsgrad i åker er vanligvis lavere enn smittegrad påvist ved en følsom laboratorieanalyse.

Såkornets behov for soppbekjempelse undersøkes gjennom sunnhets- og spireanalyser. Analysene viser spireevne, hvilke sykdommer som forekommer og hvor stor andel av korna som er smitta. Dette oppgis på analysebeviset sammen med veiledning om behov for soppbekjempelse. Grenseverdier for behandling er gjengitt i Forklaring av analysebevis for korn

Mange viktige kornsykdommer følger såkornet og kan forårsake skader som dårlig oppspiring, bladflekker eller dårlig/ingen aksutvikling, og kan dermed redusere både mengde og kvalitet av avlinga. Før 1990 ble mye av såkornet og en del grønnsaksfrø beisa med kvikksølv som en forsikring mot eventuelle sykdommer, uten at en visste om det var angrep. I forbindelse med handlingsplanen for redusert bruk av plantevernmidler, ble det bestemt å avvikle kvikksølvbeis og bare beise såkorn dersom analyser viser at det er nødvendig. Fordi beisemidler uten kvikksølv har effekt kun mot èn eller få sykdommer, må man vite hvilke sykdommer som er til stede i hvert enkelt tilfelle, for å kunne velge riktig middel.

Beisebehovsanalyser har vært rutine i bygg siden 1990. Høsten 1997 innførte daværende Landbrukstilsynet beisebehovsanalyser i all såvare av korn. Beising etter behov er basert på frivillighet og veiledende analyser, uten direkte bruk av lover og forskrifter. Erfaringene er at bønder og såvarebransjen ut fra hensyn til både miljø og økonomi, følger rådene fra Kimen. Miljøet har blitt spart for betydelige mengder kjemiske beisemidler, og korndyrkernes kostnader til beisemidler har blitt redusert.

Økologisk såvare

Særlig for økologisk såvare er det nødvendig å ha god kjennskap til sunnhetstilstanden. Det er helt avgjørende å starte med frisk såvare da bekjempelsesmulighetene er begrenset (f.eks. fuktig termisk behandling). En bør ikke benytte såvare til økologisk dyrking uten at det er utført sunnhetsanalyse. Særlig de sykdommene som har systemisk frøsmitte kan raskt forårsake store skader i økologisk dyrking.