Uttak og innsending av prøver

Prøver sendes til Kimen Såvarelaboratoriet AS, Postboks 60, 1401 Ski.

Prøvetaking er like viktig for gårdbrukere som det er for de autoriserte såvareforretningene. Det er helt avgjørende at innholdet i en prøve gir et riktig gjennomsnitt av partiet den er tatt fra. Slurvete prøvetaking kan gi villedende analyseresultater. En risikerer da å vrake et parti med godt såkorn, eller å så ut et dårlig parti. Ved riktig utført prøvetaking, unngår en dette.
Prøvene må sendes i solide papirposer som må være godt merket med avsender og hvilke analyser en ønsker.

Prøver fra gårdbrukere og leierenserier

Alle som bruker eget såkorn, bør analysere kornet for å sikre seg at det er skikket som såkorn.
Prøver som skal sendes til analyse må tas ut med omtanke, slik at de representerer partiet de er tatt fra.

Uttak av prøver

Vi anbefaler denne framgangsmåten:

  1. Ta ut flere, like store delprøver fra ulike steder og i ulike nivåer i haugen, kassa eller bingen. Prøvespyd er den beste redskapen til dette.
  2. Slå alle delprøvene sammen til en samleprøve.
  3. Bland samleprøven godt.
  4. Ta ut en del av samleprøven for hånd. Dette blir partiprøven som skal sendes til analyse. Det er viktig at partiprøven har samme sammensetning som såvarepartiet.

Prøvestørrelse

Partiprøven skal være på minst 150 gram.
Prøver til analyse for naken sot i bygg eller havre må være ca. 250 gram.

Pakking og merking

Vi anbefaler at du bruker Kimens poser som du får på møller og leie-renserier, eller ved å henvende deg til oss (se nedenfor). Posene våre er gratis. Husk! Disse prøveposene må det brukes en papiremballasje utenpå.
Merk posen med art, sort, avsender (navn, adresse mm.), samt hvilke undersøkelser du ønsker gjennomført. Kimens poser inneholder felt som gjør det lettere å bestille analysene du har behov for.

Har du spørsmål om prøvetaking og innsending av prøver eller vil bestille gratis prøveposer?
Ta kontakt med mølla / leierenseriet du sogner til, eller ta kontakt med oss på tlf 64 97 06 60 eller på mail til savarekont@kimen.no

Emballasje

Prøver til bestemmelse av vanninnhold må sendes i lufttette, rene og tørre beholdere/poser. Slike prøver kan ikke brukes til bestemmelse av spireevne.
Ta kontakt ved spørsmål om merking av prøver.

Hvilke analyser?

De aller fleste har behov for å få analysert spireevne og sunnhet/beisebehov. Ved spireanalyse får en også opplysninger om eventuell spiretreghet.

Prøver til spire-, renhets- og sunnhetsanalyser (veilednings- og garantianalyser):

– Firmanavn
– Dyrker
– Art og sort
– Arealnummer
– Partinummer
– Beisemiddel (beiseetikett – hvis såvaren er behandlet med et plantevernmiddel)
– Tidligere journalnummer (hvis prøven har vært inne til tidligere analyser)
– Hvilke analyse(r) som ønskes utført
– Prøvetakers signatur
Et eventuelt følgeskriv skal inneholde de samme opplysningene.

Såvare til fornyet spireanalyse:

– Firmanavn
– Art og sort
– Partinummer
– Beisemiddel (beiseetikett – hvis såvaren er behandlet med et plantevernmiddel)
– Tidligere journalnummer
– Hvilke analyse(r) som ønskes utført
– Prøvetakers signatur
Et eventuelt følgeskriv skal inneholde de samme opplysningene.

Prøver fra autoriserte såvareforretninger

Prøvetaking skal skje i henhold til Instruks for prøvetaking av såvarer og helt frø til fôr 2004/05, og skal utføres av prøvetakere autorisert av Mattilsynet.