Bruk av eget såkorn

Ikke så sjelden får vi i Kimen Såvarelaboratoriet AS henvendelse fra bønder som ønsker å bruke eget såkorn. De lurer på hvordan spireevnen og sjukdomssmitten er for den sorten de har tenkt å bruke. Ut fra de opplysningene vi gir, tar de en avgjørelse på om de skal levere korn til leierenseriet og om de skal be om beising. Dette kan være en både risikabel og kostbar praksis. Gjennomsnittstallene fra såkornanalysene skjuler store variasjoner. Selv om tallene fra Kimen tyder på bra kvalitet, gjelder ikke det for alle såkornpartier. Og omvendt – noen partier er av vesentlig bedre kvalitet enn det som gjennomsnittstallene viser.

La oss se på spireevnen først. Selv om den i gjennomsnitt er 90 % eller høyere, kan flere av partiene spire så dårlig at de ikke egner seg som såkorn. Årsakene er mange, som for eksempel mekanisk skade, groing, for høg temperatur under tørking eller sterkt sjukdomsangrep. Hvis en sår slikt korn, kan åkeren bli svært tynn med liten avling som resultat.

Variasjon i sjukdomssmitte kan være enda større enn i spireevne. Noen partier er ganske friske og har derfor ikke behov for beising. Andre partier kan være helt nedsmittet av en eller annen soppsjukdom og må absolutt beises med et effektivt middel for å sikre en god oppspiring og best mulig start for kulturen.

Tidligere ble beising i stor grad brukt som en forsikring mot eventuelle sjukdomsangrep, uten at en visste om det var nødvendig. De fleste såkornpartier ble derfor beiset rutinemessig. I senere år har målet vært å unngå beising hvis det ikke er nødvendig. På den måten vil en av miljøhensyn redusere bruken av beisemidler. Leierenseriene skal heller ikke beise kornet hvis det ikke er utført analyser som viser at beising er nødvendig.

Økonomisk er det også gunstig å la være å beise hvis en ikke må. Prisen på en del beisemidler har steget sterkt, og i dag kan det koste opp mot 1 kr/kg for å få såkornet beiset. Hvis en beiser uten at det er nødvendig, kaster en altså bort en 20-kroning for hvert dekar en sår. På den annen side – hvis en ikke beiser såkorn som er sterkt smittet av sjukdommer, kan en få redusert oppspiring og vesentlig mindre avling som resultat. Planlegger en å bruke eget såkorn til våren, vil det sikreste derfor være å sende en prøve til spire- og sunnhetsanalyse. Da får en samtidig vite om kornet er spiretregt og om det er behov for beising.

Av Fagsjef Håkon Tangerås november 2005