Funn av mykotoksiner i korn 2009

Mykotoksiner i årets korn (Oppdatert pr. 08.12.2009)

Med mye Fusarium-smitte i årets korn kan vi forvente høyt mykotosininnhold. Kimen Såvarelaboratoriet AS har analysert en del prøver av fôr- og såkorn for innhold av mykotoksinene DON og T-2. I bygg er den høyeste DON-verdien som vi har påvist 4400 µg/kg. Gjennomsnittet for alle
prøvene er 1200 µg/kg. Det er ikke påvist T-2 i noen byggprøve.

I havre er det påvist til dels høye DON-verdier i alle prøvene som er analysert. Mens de fleste ligger i området 4000 – 6000 µg/kg, har vi hatt tre prøver med fra 14000 til 22000 µg/kg. I en fjerdedel av prøvene er det også påvist T-2. Høyeste verdi er her 610 µg/kg.

Av 23 vårhveteprøver er det påvist DON i 19 prøver. Høyeste verdi er 10300 µg/kg. Som i bygg har vi ikke påvist T-2 i noen av hveteprøvene.

Koblingen nedenfor gir tilgang til Mattilsynets informasjon om anbefalte grenseverdier for mykotoksiner i fôr (legg merke til at verdiene er oppgitt i mg/kg, mens vi opererer med mikrogram/kg):

http://mattilsynet.no/for/fagstoff/grenseverdier_for_innhold_av_muggsopp_og_mykotoksiner_i_f_ocirc_rvarer_49568