Kimen analyserer 30 år gamle frøprøver fra NordGens 100-årsforsøk på Svalbard

Trekasser med frø fra NordGens 100-årsforsøk, lagret i gruve 3 i permafrosten på Svalbard.    Foto: NordGen

I permafrosten, nede i en tidligere gruve på Svalbard har Nordisk Genressurssenter en kontainer med utvalgte frø pakket i glassrør. Frøene har vært lagret ved -3,7 0C siden 1986, da ble det startet et forsøk som skal pågå i 100 år! Optimale betingelser for langtidslagring av frø er antatt å være -18 0C, ved et vanninnhold på 3-5 %, men i 1986 stilte man følgende spørsmål: Hvordan ville spireevnen til frø av ulike jordbruksvekster holde seg under lang tid i permafrost, uten tilførsel av ekstern energi? Formålet med forsøket var å få opplysninger om holdbarhet av spireevne i frø av ulike arter jordbruksvekster og sorter som da var i bruk i Norden. Lagring av frø i denne gruven var også en forløper til dannelsen av Svalbard Globale Frøhvelv.

Trekasse med frø lagret i glassrør tas ut fra gruve 3 på Svalbard. Personene på bildet er f.v. Fredrik Olsson, Lise Lykke Steffensen og Åsmund Asdal, alle fra Nordisk genressurssenter (NordGen).
Foto: NordGen.

Hvert femte år blir det tatt ut frø fra gruven, i alt 30 sorter fra 15 jordbruksvekster. Frøene sendes til Kimen Såvarelaboratoriet på Ås som tester spireevnen til frøene og smittegraden av soppinfeksjoner. Forekomsten av virusinfeksjon i salat blir undersøkt i samarbeid med NIBIO, frøene spires og plantene drives fram for å se mulig forekomst av salatmosaikkvirus.

Det ble tatt ut frø fra gruven i slutten av februar i år, og etter akklimatisering til romtemperatur knuses glassrørene og frøene eksponeres for vanlig luftfuktighet. Fordi frøene har vært lagret med svært lavt vanninnhold, er det viktig at frøene ikke legges til spiring direkte på fuktig papir eller i fuktig jord med en gang.

Frø fra ulike vekster er lagret i glassrør og ligger her klare for å tas ut til analyse ved Kimen Såvarelaboratoriet på Ås. Glassrørene er hentet ut av en trekasse lagret i gruve 3 på Svalbard. Foto: Kimen

 

Ved forrige prøveuttak, etter 25 års lagring var det for flere av artene og sortene en liten eller ingen endring i spireevnen, mens hvete og rug viste nedgang i spireevnen.

De ulike frøbårne plantesykdommene viste i 2012 at de har evne til å overleve 25 år i permafrosten.

Nå blir det spennende å se resultatene fra analysene som snart settes i gang, 30 år etter at frøene ble lagt inn i gruve 3!