Om Kimen

Spiring av korn i fuktige papirruller
Spiring av korn i fuktige papirruller

Våre røtter strekker seg helt tilbake til 1880-årene og opprettelsen av statens frøkontroll i 1884. Kimen Såvarelaboratoriet AS ble etablert 1. juli 2004. Tidligere var statens frøkontroll en del av Landbrukstilsynet, senere Mattilsynet.

Kimens hovedoppdrag handler først og fremst om kvalitetssikring av såvarer som produseres og omsettes i Norge. Vi samhandler både med gårdbrukere, kommersielle aktører og myndighetene for at jordbruket skal sikres tilgang til friskt og rent såkorn med god spireevne.

Kimen Såvarelaboratoriet besitter unik kompetanse innenfor renhets-, spire- og sunnhetsanalyser og er eneste aktør i Norge som er offentlig godkjent til å gjennomføre analyser av såvare som skal sertifiseres for salg.

For å sikre et bredt analysetilbud, kompetanse som bidrar til uavhengig faglige vurderinger, samt være faglig ressurs for myndighetene har Staten valgt å være tungt inne på eiersiden i selskapet. Statens eierskap utøver i samarbeid med såvareforretningene Felleskjøpet Agri SA og Strand Unikorn AS.

Vårt mål er å gi kundene raske og sikre analyser og tjenester, med fokus på kvalitet og service.

Bærekraftig verdiskaping

Kimen Såvarelaboratoriet har ambisjoner, klare mål og strategier for bærekraftig verdiskaping. Selskapet legger til grunn at framtidens aktører er de som utvikler og produserer produkter og tjenester på en måte som forener globalt samfunns- og miljøansvar med egen verdiskaping.

Vi tar et aktivt ansvar for våre omgivelser og har som hovedmål en økonomisk og bærekraftig verdiskaping som bidrar til FNs bærekraftsmål. Kimen arbeider for å ivareta miljøet gjennom analyseaktiviteter. Selskapets aktiviteter har derfor innvirkninger på miljøet langt utover egen drift.

Kimens drift og aktiviteter forurenser det ytre miljøet minimalt med hensyn på utslipp til jord, vann eller luft. Selskapet er allikevel bevisst sitt klimatiske fotavtrykk og vil kontinuerlig gjennomføre tiltak som reduserer dette.

Selskapets hovedmål er:

  • Minst mulig bruk av ikke- fornybare ressurser og adferd som bidrar lavest mulige utslipp av klimagasser
  • Kontinuerlig forbedring av rutiner og systemer for å redusere utslipp og forurensning
  • Minst mulig bruk av helseskadelige kjemikalier i drifta
  • Bidra til rettferdig handel i valg av leverandører
  • Bidra til et godt arbeidsmiljø

Organisasjon
Vi er et aksjeselskap eid av Staten ved Landbruks- og matdepartementet (51 %), Felleskjøpet Agri (34 %) og Strand Unikorn AS (15 %).

Daglig leder er Pia Dromnes

Vi har 20 ansatte (ca. 18 årsverk).

Virksomheten har tre fagområder: Renhet, spiring og sunnhet. Eivind Meen er fagsjef.

Styret i Kimen består av:
Kåre Oskar Larsen, styreleder, Staten ved Landbruks- og matdepartementet
Birgitte Henriksen, Staten ved Landbruks- og matdepartementet
Erik Halvor Østby, Felleskjøpet Agri
Jon Atle Repstad, Felleskjøpet Agri
Jostein Fjeld, Strand Unikorn AS
Henriette Sofie Lyche Røed, ansattes representant

Personvernerklæring