Såkornkvaliteten 2004

Kimen Såvarelaboratoriet AS har nå analysert så mange prøver av årets såkorn, at det gir oss en klar indikasjon på kvaliteten. Mens det meste av såkornet i Trøndelag er av utmerket kvalitet, er det store variasjoner i Sør-Norge.

Sør-Norge

Bygg
Spireevnen i bygg er stort sett bra, med et gjennomsnitt på 95 %. Noen av sortene er svært spiretrege (Edel, Lavrans og Ven), og behovet for varmebehandling er større enn vanlig for disse sortene. Det er relativt mye Fusarium-smitte i de fleste sortene, og Arve, Iver og Kinnan er også kraftig smittet av byggbrunflekk. I Edel er det, som i fjor, mange partier med kraftig smitte av Bipolaris-brunflekk. Dette resulterer i at beisebehovet i bygg fra Sør-Norge er ganske høgt, og 82 % av partiene er anbefalt beisa.

Havre
I havre er det store kvalitetsforskjeller mellom sortene. Belinda har lite soppsmitte og spirer svært bra. Det samme er tilfelle for de fleste partiene av Biri. Sortene Bessin og Lena derimot er sterkt smittet av Fusarium, og spireevnen er derfor svært lav. I mange tilfeller har ikke beising hatt noen særlig virkning. Problemet er spesielt stort i Bessin, der ca halvparten av prøvene har spirt så dårlig, selv etter prøvebeising, at de ikke anbefales brukt som såkorn. Det er satt i gang forsøk for å se om andre enn de tradisjonelle beisemidlene i havre kan ha noen virkning.

Vårhvete
I vårhvete er spireevnen noe lavere enn i fjor (gjennomsnittlig 86 %), men her har beising i de fleste tilfeller hatt god effekt. På grunn av svært kraftig angrep av hveteaksprikk, har nesten alle prøvene av vårhvete behov for beising.

Trøndelag

Etter nok en fin vekstsesong, er kvaliteten på såkorn fra Trøndelag svært bra. Spireevnen i bygg er i gjennomsnitt 96 %, men allikevel har 70 % av partiene hatt behov for beising, hovedsakelig på grunn av byggbrunflekk. I havre er det nesten bare prøver av sorten Biri som er analysert til nå, men også der er spireevnen svært høg (93 % i gjennomsnitt). Ca 30 % av havrepartiene trenger beising.

Av Fagsjef Håkon Tangerås november 2004