Såkornkvaliteten 2014

Kimen Såvarelaboratoriet AS har nå analysert en del prøver av årets såkorn. Analysene viser at kvaliteten stort sett er svært bra, både i Sør-Norge og Trøndelag. For de fleste partier av alle kornartene er spireevna høy. Enkelte sorter av bygg er sterkt smitta av bygg- brunflekk, men ellers er det lite soppsmitte. Det er derfor mindre behov for soppbekjempelse i år enn tidligere år.

Sør-Norge

Spireevna i bygg er omtrent som i fjor: 95% ubeisa og 96% etter pr øvebeising. Sorten Salome spirer litt dårligere enn de andre sortene. Bortsett fra i Edel, er det lite eller ingen spiretreghet. Som i fjor er det svært lite Fusarium smitte, men Helium, Iver, Tiril og Tyra har mye smitte av byggbrunflekk. Det er gitt anbefaling om soppbekjempelse for halvparten av partiene, i de aller fleste tilfeller på grunn av s mitte av byggbrunflekk.

Spireevna i havre er omtrent like høy som i fjor: i gjennomsnitt 92 % ubeisa og 94 % etter prøvebeising. Her er det også svært lite Fusariumsm itte. Sammen med moderat smitte av havrebrunflekk, fører dette til at bare ca 30 % av partiene trenger soppbekjempelse.

Også i vårhvete er spireevna høy: i gjennomsnitt 94 % ubeisa og 95 % etter prøvebeising. De fleste prøvene har lite smitte av både Fusarium og hveteaksprikk, og dette har ført til at bare 1/3 av partiene trenger soppbekjempelse, den lavest e andelen vi har hatt i vårhvete. Sorten Bjarne er unntaket. Den har noe mer smitte av Fusar ium, og derfor har ca 60 % av disse partiene behov for soppbekjempelse.

Trøndelag

Spireevna i bygg er høy i alle sortene: i gjennomsnitt 95 % både ubeisa og etter prøvebeising. Det er lite spiretreghet i de fleste sortene, men s om i Sør-Norge er Edel så spiretreg at den trenger varmebehandling for å sikre jevn og god opp spiring til våren.

De to siste årene har det vært mye Fusariumsmitte i bygg fra Trøndelag. I år er smittenivået svært lavt. Sortene Brage, Edel og Heder har også l ite smitte av byggbrunflekk, og de fleste partiene av disse sortene trenger derfor ikke soppb ekjempelse. I Tiril og Tyra er det registrert en god del byggbrunflekk, og for disse sortene har ca 2/3 av partiene behov for beising.

Ringsaker er den dominerende havresorten i Trøndela g. Gjennomsnittlig spireevne er 91 % ubeisa og 94 % etter prøvebeising. Lite smitte av F usarium og havrebrunflekk gjør at bare ca 1/3 av partiene trenger soppbekjempelse. Kimen Såvarelaboratoriet AS 23.10.2014