Såkornkvaliteten 2015 kommentar

Kimen Såvarelaboratoriet AS har nå analysert en del prøver av årets såkorn. Analysene viser at kvaliteten er varierende men stort sett bra. Mange partier er svært spiretrege, både i Sør-Norge og i Trøndelag. Det er moderat soppsmitte i de fleste partier, bortsett fra i Trøndelag der det er mye smitte av byggbrunflekk.

Sør-Norge
De fleste sortene av bygg er svært spiretrege. Uten varmebehandling kan det bli problemer med oppspiring til våren. Potensialet er imidlertid bra: i gjennomsnitt 93 % ubeisa og 94 % etter prøvebeising. Det er registrert noe mer Fusariumsmitte i år enn de to forrige årene, men noe mindre smitte av byggbrunflekk gjør at ca halvparten av partiene har behov for soppbekjempelse.

Spireevna i havre er om lag som den har vært de siste åra, og den samme som i bygg: 93 % ubeisa og 94 % etter prøvebeising. Med unntak av sorten Ringsaker, er det lite spiretreghet i havrepartiene. Lite smitte av både Fusarium og havrebrunflekk gjør at bare ca 1/3 av partiene trenger soppbekjempelse. Unntaket er sorten Vinger som har en god del smitte av havrebrunflekk, og derfor er det anbefalt soppbekjempelse i ca 2/3 av disse partiene.

Også i vårhvete er spireevna ganske høy: 91 % ubeisa og 95 % etter prøvebeising. Noe mer smitte av Fusarium enn det vi har hatt de siste to åra gjør at ca 2/3 av partiene trenger soppbekjempelse. Mange av prøvene av Bjarne hadde også en god del smitte av hveteaksprikk, slik at alle partiene av denne sorten har behov for soppbekjempelse. Det er registrert mer spiretreghet enn vanlig i vårhvete denne sesongen, men få partier trenger å varmebehandles.

Trøndelag
Spireevna i såkorn fra Trøndelag er overraskende bra med tanke på den vanskelige vekstsesongen de har vært gjennom. I bygg er spireevna som i Sør-Norge: i gjennomsnitt 93 % ubeisa og 94 % etter prøvebeising. Det er imidlertid noe variasjon mellom sortene med lavest spireevne i Fairytale (87 % ubeisa, 91 % prøvebeisa) og høyest i Tyra (96 % ubeisa og 97 % prøvebeisa). Det er kraftig spiretreghet i de fleste partiene, spesielt i sortene Edel, Fairytale, Heder og Marigold. Mye smitte av både Fusarium og byggbrunflekk gjør at behovet for soppbekjempelse er svært høyt.

Ringsaker er den dominerende havresorten i Trøndelag. Gjennomsnittlig spireevne er 92 % ubeisa og 93 % etter prøvebeising. En del smitte av både Fusarium og havrebrunflekk gjør at ca halvparten av partiene har behov for soppbekjempelse.

Kimen Såvarelaboratoriet AS
18.11.2015