Såkornkvaliteten i Sør-Norge 2010. Foreløpig orientering

Såkornkvaliteten i Sør-Norge 2010 En foreløpig orientering.

Til nå er det analysert relativt få prøver av årets såkorn, og de aller fleste prøvene er fra SørNorge. Det har imidlertid vist seg at en slik tidlig oversikt gir en god pekepinn på hvordan såkornkvaliteten er. Hovedinntrykket i år er at kvaliteten er vesentlig bedre enn i fjor, trass i mye nedbør i august.

Bygg

Spireevnen er i gjennomsnitt 92 % ubeiset og 95 % etter prøvebeising. Det er ikke stor forskjell på sortene, men Helium kommer også i år dårligst ut (89 % ubeiset, 93 % beiset). Det er noe mindre smitte av Fusarium sammenlignet med i fjor, men sortene Iver, Helium og Tiril er til dels sterkt smittet av byggbrunflekk. I byggåkrene ble det i sommer registrert en del naken sot. Analysene våre viser at det i enkelte partier er så mye smitte at kornet bør beises med spesialmiddel mot naken sot, dersom det skal brukes som såkorn.

Havre

Situasjonen i havre er vesentlig bedre i år enn i fjor. Spireevnen er i gjennomsnitt 85 % ubeiset og 91 % etter prøvebeising. Få partier er så dårlige at de ikke egner seg som såkorn. I Belinda er det mindre soppsmitte enn i de andre sortene og derfor også mindre beisebehov. Hurdal er sterkt smittet av havrebrunflekk, og alle prøvene av denne sorten har hatt behov for beising.

Vårhvete

I vårhvete er det noe mindre smitte av Fusarium enn det vi registrerte i fjor. Dette gjør at spireevnen er bra: 89 % ubeiset og 95 % etter prøvebeising. Beisebehovet er likevel stort, mest på grunn av Fusarium-smitte, men i Bjarne også på grunn av smitte av hveteaksprikk. Den nye sorten Demonstrant ser ut til å ha minst soppsmitte og derfor mindre behov for beising enn Bjarne og Zebra.

Høsthvete

Spireevnen i de prøvene av høsthvete som vi har analysert, er 87 % ubeiset og 96 % etter prøvebeising. De fleste prøvene av høsthvete blir analysert med den hurtige ”tetrazoliummetoden”. Resultatet her tilsvarer spiring etter beising. De fleste prøvene har hatt et tetrazoliumresultat over 90 %, men noen partier har hatt vesentlig lavere resultat, enten på grunn av groing, for hard tresking eller tørking ved for høy temperatur.

Ås 29. september 2010 Håkon Tangerås