Spiretregt såkorn

Kornsortene våre er i utgangspunktet mer eller mindre spiretrege. Ved foredling av nye sorter, er det viktig å få med en del spiretreghet for å unngå problemer med aksgroing. Spiretreghet er spesielt viktig i vanskelige høster med mye legde. Hvilke konsekvenser får dette i praktisk dyrking? Hvor stor fare er det for spiringsproblemer om våren, og er det nødvendig å foreta seg noe for å oppheve spiretregheten?

Værforholdene før høsting avgjør hvor sterk spiretregheten i kornet blir. Mye og sterk spiretreghet får vi når modning og høsting skjer i fuktig og kjølig vær. Analyser utført ved Kimen Såvarelaboratoriet AS viser at mange prøver fra Trøndelag denne sesongen er svært spiretrege, spesielt av byggsortene Edel, Lavrans og Ven. Dette har sammenheng med alt regnet en hadde i Trøndelag sist høst. En del prøver av Edel og Ven fra Sør-Norge er også sterkt spiretrege.

Kraftig spiretreghet registreres som friske, uspirte korn ved den ordinære spireanalysen, som foregår ved 10 °C. For å få et bedre bilde på graden av spiretreghet, blir sorter som er kjent for å være spiretrege, også undersøkt ved 20 °C. Differansen i spiring ved 10 og 20 °C blir brukt som et mål på spiretreghet.

Når det er mange friske, uspirte korn etter spiring ved 10 °C, slik vi ser i Edel og Ven denne sesongen, betyr det at selv ved lave jordtemperaturer vil en del korn ikke spire eller spire svært ujevnt. For å unngå dette, må kornet ettermodnes. Det skjer ved temperaturer over 0 °C, men ved lave temperaturer tar det svært lang tid. Er det kuldegrader, kan en ikke regne med at det skjer ettermodning i det hele tatt. I de fleste tilfeller vil spiretregt korn bli fullt spiremodent etter 4-5 ukers ettermodning ved 20 °C. Er temperaturen 30 °C, vil det ta under halvparten av tiden. Dersom temperaturen er 10 °C, trengs det 3-4 ganger så lang tid som ved 20 °C. Det er viktig å huske at behandlingstiden må regnes fra det tidspunktet kornet har nådd den aktuelle temperaturen. Hvis en har såkornet i storsekk, kan det ta lang tid før en når riktig temperatur i midten av sekken.
Oppvarmingen eller ettermodningen kan en gjennomføre på forskjellige måter, men før en setter i gang med behandlingen, må en sikre seg at kornet er tørt (ikke over 15 % vanninnhold).

Spørsmålet er så om hvor spiretregt kornet må være før ettermodning er nødvendig. Dette er avhengig av hvor stor risiko en vil ta. Hvis differansen i spiring mellom 10 og 20 °C er mindre enn 30 %, skulle det ikke være behov for å ettermodne kornet. Er differansen større, vil det sikreste være å gjennomføre ettermodning. I de tilfellene hvor det er en del friske, uspirte korn i den ordinære spireanalysen (ved 10 °C), bør en absolutt ettermodne kornet for å sikre god oppspiring til våren. Hvis ikke, vil en risikere en ujevn og tynn åker med redusert avling som resultat.

Dersom en har problemer med å få til en slik varmehandling, er alternativet å kjøpe sertifisert såkorn. Da garanterer såvareforretningen for at ettermodning er gjennomført (hvis det var nødvendig), og at såkornet ellers er av god kvalitet.

v/Fagsjef Håkon Tangerås Januar 2006