Vedtekter for Kimen såvarelaboratoriet AS

Vedtekter (Aksjeloven § 2-2)

Selskapets vedtekter skal være:

§ 1
Selskapets navn er Kimen Såvarelaboratoriet AS.

§ 2
Selskapets forretningskontor er i Nordre Follo kommune.

§ 3
Selskapets formål er å drive med såvareanalyser av frø og såkorn for å sikre at den norske såvarebransjen får utført de nødvendige produksjons- og forvaltningsanalyser som er nedfelt i forskriftene på såvare, floghavre, plantehelse og planteproduksjonsområdet. Selskapet har også som formål å opprettholde et nasjonalt kompetansesenter og fagmiljø innen såvareanalyser, samt å drive virksomhet innen tilgrensende områder. Selskapet kan også delta i annen næringsvirksomhet, samt drive forvaltning av overskuddslikviditet.

§ 4
Selskapets aksjekapital er NOK 1 000 000 fordelt på 1 000 aksjer, hver pålydende NOK 1000.

§ 5
Selskapets styre skal ha fra tre til seks medlemmer etter generalforsamlingens nærmere beslutning.

§ 6
Den ordinære generalforsamlingen skal behandle:

  1. Fastsettelse av resultatregnskap og balansen.
  2. Anvendelse av overskuddet eller dekning av underskudd i henhold til den fastsatte balanse, samt utdeling av utbytte.
  3. Andre saker som i henhold til lov hører under generalforsamlingen.

Sist endring vedtatt på generalforsamlingen 14. april 2021